ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رییس همایش : دکتر محمد رستم پور
دبیر همایش :دکتر حسین امیر آبادی
دبیر علمی همایش :دکتر مرضیه حیدری
دبیر اجرایی همایش:دکتر حسین امیر آبادی
دبیراجرایی همایش: مهندس مسعود قربانی دولت آبادی
رئیس کمیته داوران : دکتر علی رضایی
کمیته داوران
دکتر محمد رستم پور
دکتر فاطمه کوثری
دکتر مرضیه حیدری
دکتر سعید فرجام
دکتر علی رضایی
دکتر مجید شبان
دکتر ساسان روشن
دکتر فرشید موقر مقدم
دکتر عبادالله عباسی
دکتر هانیه نوذری
دکتر حسین جنتی فر
کمیته علمی همایش
دکتر آرش شاهین عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر رحیم زارع عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر اعظم تدین عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور آباده
دکتر فاطمه کوثری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر سید علی سیادت عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر حسن سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
دکتر سعید فرجام عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بروجن
دکتر شهناز نائب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر آرش زارعیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر حمید رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه کاشان
دکتر فرشید موقر مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر سید محسن علامه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا دالوند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
دکتر هانیه نوذری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر مرضیه حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی واحد آباده
دکتر شهرام ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
دکتر روح الله تولایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر محمد رستم پور عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر مجید شبان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دکتر عبادالله عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده