مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

The Management With The Approach of Resistance Economy

 
        |     17:04 - 1396/05/04